ساعت پرواز


 تمامي زمانهاي پرواز بر اساس زمان محلي فرودگاههاي مبدا و مقصد مي باشند  
سایر اعلانات