***ليست آزمايشگاه هاي مورد تاييد ايرلاين ماهان در ايران و عراق***
***قوانين و شرايط هواپيمايي ماهان و ليست آژمايشگاه هاي مورد تاييد  در خصوص پروازهاي عراق***

قابل توجه مسافران پروازهاي شرکت هواپيمايي ماهان به عراق شهر بغداد

***استفاده از ماسک در کليه مراحل سفر الزامي است***

شرايط صدور بليت پروازهاي ايران به عراق

ايران-عراق (بغداد) :

1.  الزام انجام تست کرونا (PCR) براي تمامي مسافران بالاي 10 سال که حداکثر 72 ساعت قبل از زمان پرواز دريکي از بيمارستان ها و آزمايشگاه هاي ذيل که مورد تأئيد وزارت بهداشت ايران و واحد پزشکي هواپيمائي ماهان انجام شده باشد و ارائه جواب منفي تست به مسئول کانتردر فرودگاه.

 آزمايشگاه پاتوبيولوژي ونک-تهران
 آزمايشگاه پارس طب – تهران
 آزمايشگاه بيمارستان عرفان سعادت آباد-تهران
 آزمايشگاه بيمارستان عرفان نيايش _ تهران ( اتوبان همت غرب )
 آزمايشگاه بيمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز )
آزمايشگاه بيمارستان رسالت _تهران ( سيد خندان )
آزمايشگاه بيمارستان دي _تهران ( خيابان وليعصر )
 آزمايشگاه آرمين _ تهران ( مطهري )
 آزمايشگاه درمانگاه ياس (نازي آباد)- (تهران)
 آزمايشگاه دنا – ( تهران )
 آزمايشگاه کيوان-(تهران)
 آزمايشگاه سما-(تهران)
 آزمايشگاه تهران لب-(تهران)
 آزمايشگاه تهران طب –(تهران)
 آزمايشگاه پاتولوژي و ژنتيک کريمي نژاد _نجم آبادي –(تهران)
 آزمايشگاه نيکان غرب –(تهران)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي بقراط –(تهران)
 آزمايشگاه انستيتو پاستور-(مخصوص مامورين دولتي داراي پاسپورت خدمت يا سياسي) –(تهران)
 آزمايشگاه رازي-(کرج)
 آزمايشگاه جهان-(کرج)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي آراد-(کرج)
 آزمايشگاه پارس ژنوم –(کرج)
 آزمايشگاه دنا-(کرج)
 آزمايشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد)
 آزمايشگاه قلي زاده-اسفندي-(ورامين)
 آزمايشگاه پاتوبيولوزي و ژنتيک آينده-(ورامين)
 آزمايشگاه پاتوبيولوزي امروز (شهر ري)
 آزمايشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد)
 آزمايشگاه نيکان -( مشهد )
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مشهد-( مشهد)
 آزمايشگاه ايران-(مشهد)
 آزمايشگاه تشخيص پزشکي ملل- ( اصفهان)
 آزمايشگاه پارک-(اصفهان)
 آزمايشگاه دکتر قاضي عسگر –( اصفهان )
 آزمايشگاه آريا –(اصفهان)
 آزمايشگاه پيوند –(شيراز)
 آزمايشگاه سينا-(شيراز)
 آزمايشگاه بيمارستان خصوصي پارس- ( رشت )
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي- (رشت)
 آزمايشگاه جم-(رشت)
 آزمايشگاه فرزان- ( همدان )
 آزمايشگاه تخصصي ويروس شناسي بهسان -(اراک)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانشمند-(اراک)
 آزمايشگاه بوعلي-(زنجان)
 آزمايشگاه ويروس شناسي دکتر ميرشهابي – (زنجان)
 آزمايشگاه فجر -(ساري)
 آزمايشگاه سلام -(تبريز)
 آزمايشگاه بوعلي -(قم)
 آزمايشگاه دکتر دبيري -(کرمان)
 آزمايشگاه هراز آمل- (آمل)
 آزمايشگاه دکتر حکيمي آمل-(آمل)
 آزمايشگاه دکتر شهريار عليزاده-(گرگان)
 آزمايشگاه کاوش -(گرگان)
 آزمايشگاه تشخيص پزشکي دکتر بيژن هدايتي-(قائمشهر)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس-(چالوس)
 آزمايشگاه ژنتيک پزشکي آوين( ژنتيک امام علي ) –(يزد)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر احترام-(کاشان)
 آزمايشگاه پاستور-(سنندج)
 آزمايشگاه دکتر حسيني نسب-(سنندج)
 آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان دکتر بسکي –(گنبد کاووس)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي نانو-(اروميه)
 آزمايشگاه ماهان اروميه-(اروميه)
 آزمايشگاه خاتم- (قزوين)
 آزمايشگاه پاتوبيولوژي فرزام - (قزوين)
 آزمايشگاه نوين (زاهدان)
 مرکز آموزشي درماني پيامبر اعظم – (بندر عباس)
 آزمايشگاه ماي ژن –(اردبيل)
 آزمايشگاه آريا- (اهواز)


ضمنا تمامي مامورين دولتي جهت ماموريت خارج از کشور (به تمامي مسيرهاي خارجي به استثناي مسير چين)، مي بايست تست خود را در "آزمايشگاه انستيتو پاستور ايران" انجام دهند

شرايط صدور پروازهاي عراق به ايران
 

عراق (بغداد) -ايران:


1. براي تمام مسافران بالاي 2 سال که مستقيما از بغداد به ايران سفر مي کنند انجام تست کرونا (PCR) که حداکثر 72 ساعت قبل از زمان پرواز و در يکي از بيمارستان ها و آزمايشگاه هاي ذيل انجام شده باشد الزامي مي باشد. همچنين جواب منفي تست مي بايست به مسئول کانتردر فرودگاه ارائه گردد.

 

آزمايشگاه هاي غير دولتي:

 


 Al-Karawan Lab. - Baghdad
 International Al-Nukhba Lab. – Baghdad
 Nukhba Al-Wathiq Lab. – Baghdad
 Al- Nawader Lab. – Baghdad
 Idrees Lab. – Baghdad
 Al-Karkh Specialized Medical Lab. – Baghdad
 Medical Dubai Lab – Baghdad
 Al-Mawrid Specialized Lab. – Baghdad
 The National Investment Lab. – Baghdad
 Medical Lab for Pathological Tests – Baghdad
 Shams Baghdad Lab. – Baghdad
 Ibn Al-Nafees Lab. – Diyala
 Al-Awa’el Lab. – Al-Basrah
 Sama Dijlah Lab. – Misan
 Al-Zawraa Central Lab. – Baghdad

 

 

 

آزمايشگاه هاي دولتي Lab of Imam Ali Hospital – Baghdad
 Medical City Private Nursing Home Project – Baghdad
 Medical Consultant Lab. – Baghdad
 General Health Lab. – Karbala
 Passengers Checking Lab. – Babil
 The Consultant Section for Checking Passengers & Foreigners at Al-Zubair General Hospital


 استفاده از ماسک در فرودگاه و هواپيما الزامي است و به مسافريني که ماسک نداشته باشند اجازه ورود به ترمينال ها و همچنين گيت خروجي داده نميشود

فرم هاي خود اظهاري و فرم تعهد بايد توسط مسافران تکميل شود

مسافران ميبايست 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند.


استفاده از ماسک در کليه پروازهاي شرکت هواپيمايي ماهان الزامي ميباشد.

وجود هرگونه مغايرت و عدم رعايت مفاد اين بخشنامه موجب ممانعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بليت خواهد شد که عواقب ناشي از آن به عهده آژانس صادر کننده بليت و مسافر مي باشد.با تشکر 
هواپيمايي ماهانسایر اعلانات